Ամրագրել սեղան InTempo pizza & more

Հատուկ Միջոցառումներ

InTempo pizza & more

Ամրագրումն առցանց հեշտ է

Խոհանոց
Եվրոպական
Շրջան
Կենտրոն
Դրեսս կոդ
Ազատ
Ծառայության Գնահատական
5
Գնի Գնահատական
5

InTempo pizza & more

Հյուսիսային պողոտա 10/3
08:30-00:00
Նկարագրություն

InTempo ռեստորանըներկայացնումէիտալականխոհանոցիհամնուհոտըՀյուսիսայինպողոտայիսրտում:

Իտալականհումքըհամադրելովհայկականարևահամբանջարամթերքիհետ՝ստանումենքլավագույնհամայինհամադրությունը:

Համեցե՛քականատեսլինելուպիցցայիշոուինմերհմուտմասնագետիկողմից:

Սիրովսպասումենքձեզմերջերմթիմով:

Կարծիքներ

Ինչ են խոսում մեր մասին

"Very pleased with the service and the food. Reserve.am booked the best table for us. Thank you"Artur Mirgiyan