Ամրագրել սեղան Gouroo Club & Garden (Healthy Food and Eco Bar)

Հատուկ Միջոցառումներ

Gouroo Club & Garden (Healthy Food and Eco Bar)

Ամրագրումն առցանց հեշտ է

Խոհանոց
Եվրոպական
Շրջան
Կենտրոն
Դրեսս կոդ
Ազատ
Ծառայության Գնահատական
5
Գնի Գնահատական
5

Gouroo Club & Garden (Healthy Food and Eco Bar)

Սարյան 13
10:00-00:00
Նկարագրություն

ԲարիգալուստՍարյան13, ճարտարապետ-պատմաբանՎարազդատՀարությունյանիևճարտարապետԳոհարՔանքանյանիտուն: 1938 թվականիցայստունըմիշտլիէրնկարիչներով, մտավորականներով, ուսանողներով, ովքերայստեղէինհավաքվումտարբերառիթներով: Մենքվերականգնեցինքտունը2017-2018 թվականներին՝մանրակրկիտպահպանելովմանրամասներըևբացեցինքայնհանրությանառջև:

Gouroo Eco Bar- ըհիմնվել էլավագույնհամեր, բարձրորակառողջարարըմպելիքներապահովելուգաղափարներիշուրջ: Մերխմիչքներիմենյունսեզոնայինէևանընդհատկատարելագործվում է: Մենքվերագտելենքամենահայտնիկոկտեյլները`շաքարավազպարունակող օշարակներըևլիկյորըմերսեփականսառըքամածխյուսերով, հյութերովևԵրուսաղեմի կանկարօշարակովկամօրգանականմեղրով, որոնքօգտագործվումենորպեսքաղցրացուցիչներ:

Gouroo- ումխոհանոցըհիմնվածէառողջսննդիպատրաստմանսկզբունքներիվրա: Մենքօգտագործումենքհատուկպատրաստմանմեթոդներևբաղադրիչներ`բացառիկհամեղուտեստներստեղծելուհամար: Շաքարավազը, սպիտակալյուրը, զտվածյուղերըևնախապեսմշակվածցանկացածապրանքատեսակուտեստներումառկաչէ:

Կարծիքներ

Ինչ են խոսում մեր մասին

Եղիր առաջինը, ով կթողնի մեկնաբանություն: